BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Raps

Raps odlas för ett högt utbyte av frö och olja. Innehåll av glukosinolat och erukasyra bör vara låga. Rapsen har stort värde i växtföljden, särskilt i spannmålsdominerade växtföljder, där den innebär ett avbrott som både förbättrar markstruktur och sanerar mot sjukdomar. BASF förädlar både vårraps och höstraps. Samtidigt har vi utvecklat nya innovativa produkter för odlingsoptimering av höstraps och vårraps inom ogräs, svamp, skadedjur och inte minst tillväxtreglering. Det odlas ca 110.000 ha oljeväxter i Sverige, varav höstraps är den dominerande grödan

Svampmedel

Strategier för svampbekämpning i höstraps

 • Mycket bra effekt mot bomullsmögel
 • Bra effekt mot Alternaria
 • Även effekt mot ljus bladfläcksjuka

Sveriges starkaste och bredaste fungicid för raps - Pictor Active®

Pengar växer inte på träd - men de kan växa i din raps!

Svenska svampförsök i höstraps med Pictor Active visar på den mest effektiva svampbekämpning inkl. ljus bladfläck. I försök har Pictor Active gett den högsta merskörden.

Detta gör Pictor Active till Sveriges starkaste och bredaste fungicid för raps. Pictor Active ger högre avkastning med mindre insats och högre bidragsmarginal än andra fungicider i raps.

Fördelar

Utnyttjar möjligheterna och skyddar effektivt rapsen mot en rad svampsjukdomar.

 • God effekt med långtidsverkan
 • Ökar grödans vitalitet
 • Jämn avmognad

Varför ska man svampbehandla rapsen med Pictor Active?

Formulering

Pictor Active innehåller två aktiva substanser som kompletterar varandra på bästa möjliga sätt och gör Pictor Active till den starkaste fungiciden i raps i Sverige. Formuleringen av Pictor Active har utvecklats speciellt för användning i raps och garanterar maximalt upptag och skydd mot svampsjukdomar.

Skyddar mot bomullsmögel, Alternaria och även effekt mot ljus bladfläcksjuka.

Försök i raps med Pictor Active, gav den mesteffektiva svampbekämpningen inkl. ljus bladfläcksjuka.Pictor Active har i försöken* gett högst merskörd.

Det gör Pictor Active till Sveriges starkaste ochbredaste svampmedel i raps. Pictor Active gav högreskörd och täckningsbidrag än övriga svampmedel i raps.

*Källa: Utdrag av 27 försök - 2017-20: L9-8450

Danska försök 2020 visade att Pictor Active var den starkaste produkten på ljus bladfläcksjuka samt i topp på bomullsmögel och Alternaria. Se effektschema från Danmark nedan.

Översikt av DK Landsforsøg 2020, utdrag från tabell 14. Effekt av danska godkända svampmedel i raps. Effekt är utvärderad efter full dos.

Långvarig effekt och flexibel behandlingstid

Strobilurin i Pictor Active har också en AgCelence-effekt, som bl.a. ger en mer enhetlig mognad och en större stresstolerans, t.ex. i samband med torka.

En liten mängd aktiv substans absorberas via bladen och transporteras över en kortare sträcka i rapsen. Majoriteten av den aktiva substansen sitter på plantans yta och skyddar länge mot sporinfektioner. Pictor Active är utformat för att ge långvarig effekt och har en flexibel behandlingstid.

Den aktiva substansen boskalid

Boscalid tillhör gruppen SDHI och är en systemisk och translaminär fungicid för användning mot svampsjukdomar i bl.a. raps. I växten påverkas svampen omedelbart efter infektion, så att sporspridning och ytterligare tillväxt av svampen förhindras.

Detta gör det omöjligt att utveckla mycel och sporer mot vilka den aktiva substansen är aktiv. Den del av växten som inte påverkas av sprutvätska skyddas via produktens systemiska och tranlaminära effekter direkt efter behandling.

Den aktiva substansen pyraklostrobin

Pyraklostrobin tillhör gruppen av strobiluriner. Pyraklostrobin är inte systemiskt, men distribueras effektivt i plantvävnader utan att behöva absorberas i saftströmmen. Förutom att ha en god effekt mot ett brett spektrum av svampsjukdomar, har pyraklostrobin och boskalid också ett antal väldokumenterade fysiologiska effekter, som i vissa fall har en positiv effekt på skörd / kvalitet - även utan angrepp av svampsjukdomar.

Höstraps bildar ett starkt vaxlager, särskilt under torra förhållanden, varför en större mängd vatten rekommenderas (i praktiken 250 l / ha). Eventuellt kan ett vätmedel tillsättas.

Flexibel behandlingstidpunkt

Pictor Active har ett brett behandlingsfönster ockh kan användas redan från begynnande blomning och under hele blomningen. Optimal behandlingstidpunkt är i BBCH 65 (första kronbladen faller och 50% av huvudskottet blommar).

Vid högt smittotryck eller hög risk för angrepp av bomullsmögel upprepa behandling efter 10-12 dagar. Får användes i BBCH 60-69.

Dosering

Maximal dosering är 1,0 l/ha per odlingssäsong.

 • Som enkeldos 0,7-1,0 l/ha BBCH 63-69
 • Som delad behandling 2x 0,5l/ha med minst 7 dagars mellenrum BBCH 60-69.

Tillväxtreglerare

Strategier för tillväxreglering i raps

Tillväxtreglering i raps - Caryx®

Caryx kan användas i höstraps om hösten och tidig vår. Höstanvändning säkrar en bättre övervintring och starkare tillväxt på våren genom ett starkare rotsystem. Användning på våren säkrar mot stjälkbrytning och förbättrar ljusinstrålning till skidorna som ger fler frö och ett utbyte.

Fördelar

 • Mest effektiva tillväxtregleraren i höstraps
 • Fler frön
 • Enklare skörd
 • Starkare stjälkar
 • Kraftigare rot tillväxt

Behöver man tillväxtreglera raps med Caryx?

Höstraps utan stjälkbrytning och optimal ljusinstrålning till skidorna har en avgörande betydelse för att undvika spill och säkra en bra skörd av höstrapsen. Tillväxtreglering är speciellt viktig i kraftigare grödor och där man förväntar en hög skördepotential.

Nya hybridsorter med större planthöjd

De nya höstrapssorterna som odlas i Sverige, har ett betydligt högre utbytespotential än de sorter vi tidigare odlade. Med högre utbytespotential följer en kraftigare gröda med större plantor och biomassa.

Stjälkbrytning vid olika nivåer och betydelse

Den kraftigare tillväxt i de nya höstrapssorterna, ökar risken för stjälkbrytning i olika grad. Förlusten från stjälkbrytning är inte bara fröspill vid skörd, men också pga. otillräcklig ljusinstrålning till skidorna, färre frö utvecklas. Därför vill en kraftig rapsgröda som har en låg stjälkbrytning oftast ge en lägre skörd. Själv vid en låg stjälkbrytning där rapsen lutar (22,5 grader) kan förlusten vara mer än 1 300 kr/ha. Är det fråga om stjälkbrytning så grödan ligger längs med marken kan förlusten vara upp emot eller mer än 6 000 kr/ha.

Med Caryx har lantbrukaren kontroll över de nya kraftigare och högavkastande höstrapssorter.

Tillväxtreglering utförs förebyggande

Tillväxtreglering med Caryx utförs när rapsen är 20–30 cm hög, man mäter från markytan till den översta knoppen. Avgörande för en god effekt är att rapsen är i tillväxt. Det vill säga gärna en dagstemperatur på minimum 8–10 grader C och ingen betydande nattfrost, lätt morgonfrost betyder inte något.

Fler frön

Caryx ändrar hormonbalansen i växten. Det resulterar i en mindre sträckning av huvudskottet, fler sidoskott och en kraftigare utveckling av rotsystemet. När rapsen ger plats till utveckling av sidoskotten, ökar ljusinstrålningen till skidorna och fler frön utvecklas. Genom Caryx behandlingen får vi en starkare stjälk som bär den högre skörden ända till skörd.

Enhetlig gröda utan spill

Caryx säkrar en mer enhetlig gröda som är lättare att skörda. Utöver en lättare skörd ger det ett jämnt flöde vid tröskningen och mindre spill från tröskan.

Tidpunkt och dosering?

Caryx används i dosen 0,5–0,7 liter/ha när rapsen är 20–30 cm från markytan till högsta knoppen. Avgörande för en god effekt är att rapsen är i tillväxt. Det vill säga en dagstemperatur på minimum 8–10 grader C och ingen betydande nattfrost, lätt morgonfrost har ingen betydelse. Knappa dina egna siffror i stjälkbrytnings-beräknaren från ADAS och se hur stor skördeförlust du kan förvänta:

Caryx i höstraps tidig vår

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev och få tips och nyheter om lantbruket, och produktuppdateringar BASF Sverige.

Läs mer
Top