BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Kontakt

Forbel 750

Fungicider

Forbel 750 är en fungicid med snabb effekt som skiljer sig från många andra fungicider genom att ha en annan verkningsmekanism och är därför bra i en resistensstrategi.

Mot svampangrepp i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre från begynnande stråskjutning (BBCH 31) till och med avslutad blomning (BBCH 69). All annan användning är otillåten.

Läs medföljande anvisningar före användning.

Fördelar

  • Snabb stoppande effekt mot mjöldagg och rost
  • Fungerar även vid låga temperaturer
  • Systemisk med snabb fördelning i plantan
  • Ingen resistensrisk

Generell information

Namn Forbel 750
Formulering EC
Innehåll 750.0 g/l . Innehåller cyklohexanon 124 g/l. Fenpropimorf
Etikett 2017.09_Forbel_SE
Säkerhetsblad Forbel_750_10-6_2017-sds
Forbel 750 är ett flytande, organiskt svampmedel med systemisk verkan avsett för användning mot svampsjukdomar i stråsäd. Forbel 750 har mycket god effekt mot mjöldagg, gulrost, brunrost och kronrost samt god effekt mot sköldfläcksjuka. Forbel 750 har mycket god kurativ verkan (stoppeffekt) mot mjöldagg och rost. Redan utbrutna an-grepp kan därför kontrolleras effektivt. Produkten är ett s k morfolinderivat och skiljer sig i sin verkningsmekanism från övriga aktuella mjöldaggspreparat, vilka är s k azolderivat. Forbel 750 angriper skadesvampen på ett annat sätt. Risken för resistensbildning blir därför avsevärt mindre om mjöldaggsbehandlingen i bekämpningsprogrammet görs med Forbel 750. Andra utmärkande egenskaper är god regnbeständighet och god effekt vid kyligt väder. Verk-ningstiden är 3-4 veckor, beroende på dosering, fuktighet, temperatur och tillväxt. Forbel 750 får användas före blomning.
Vindanpassat skyddsavstånd För att begränsa riskerna för vatten-levande organismer ska vindanpassat skyddsavstånd bestämmas med hjälp av „Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruks spruta med bom“. Utrustning som reducerar vindavdriften med minst 50 % ska användas. Vid bestämning av vindanpassade skydds-avstånd ska avläsning i hjälpredan gö-ras i kolumnen för grov duschkvalitet, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning som används. Kolfilter i traktorn Det fordon som används vid spridning av växtskyddsmedlet ska ha tät förarhytt med ventilation. Ventilationen ska ha partikelfilter och kolfilter. Filtren ska bytas och underhållas enligt tillverkarens rekommendationer. Tillredning Spruttanken fylls till hälften med vatten, varefter Forbel 750 tillsättes under om-rörning och resterande vattenmängd fylls på. Vid påfyllning av spridarutrustning ska preparatfyllare användas. Blandbarhet Forbel 750 kan blandas med de vanligaste ogräs-, svamp-, och insektsmedlen och med tillväxtreglerande medel, t ex Cycocel Plus, Flexity och Terpal. Vid blandning med Terpal: sänkt terpaldos, se Terpal-etikett. Forbel 750 är inte blandbart med Mn-sulfat. Vid blandning med mikronäringsämnen for-dras god omrörning. I vete och råg skall Forbel 750 ej blandas med ammoniumhaltiga N-medel eller urea. I korn kan Forbel 750 blandas med ammoniumhaltiga N-medel eller urea upp till 15 kg N/ha. Spruta ej vid varmt och soligt väder. Vattenmängd 150 - 300 l/ha.
  • GHS-07 - GHS-07
  • GHS-08 - GHS-08
  • GHS-09 - GHS-09

Information om grödor och skadegörare

Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Kronrost
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Kornrost
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Brunrost
Gulrost
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Brunrost
Gulrost
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Brunrost
Gulrost
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Kornrost
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Brunrost
Gulrost
Top