BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Kontakt

Regalis Plus

Tillvästreglerare

Regalis® Plus reglerar tillväxten av årlig tillväxt, ökar avkastningen och kvaliteten och hjälper till att uppnå höga produktionsmål.

Att användas i äpple och päron mot kartavfall och tillväxt av skott.

Fördelar

  • Unik tillväxtreglering av fruktträd
  • Stort behandlingsfönster
  • Kan hjälpa fruktsättning vid frostskador
  • Minskar manuell beskärning

Generell information

Namn Regalis Plus
Formulering WG
Innehåll 100 g/kg (10%) Prohexadionekalcium
Etikett Regalis_Plus_TT
Säkerhetsblad Regalis_Plus
Regalis Plus har tre verkningssätt: Den aktiva substansen hindrar de sena stegen i gibberellinsyrasyntesen, vilket resulterar i minskad skottillväxt. Pro-hexadione-Calcium hindrar ämnen som leder till minskade nivåer av etylen och ger därmed mindre stressreaktioner hos växten såsom fruktavfall (självgallring). Prohexadione-Calcium stimulerar bildandet av ämnen som stimulerar motståndskraft mot olika skadegörare på den behandlade växten, detta kallas SAR induktion. Prohexa-dione-Calcium ger varken direkt skydd mot svamp- eller bakterieangrepp. Effektivitet Upptaget av Prohexadione (Regalis Plus) i växten sker genom de gröna växtdelarna. Beroende på förhållandena vid behandlingen sker upptaget av den aktiva substansen inom ca. fyra timmar. I fruktodlingar framkallar Prohexa-dione-Calcium följande effekter: • Minskad skottillväxt. • Försäkran om skörd, p.g.a. minskat fruktavfall. • Jämnare mognad av frukterna, p.g.a. en mer harmonisk balans mellan vegetativ och generativ tillväxt. • Framkallar ett mikroklimat i träden som gör att vissa skadegörare före päronpest. • Förbättrad luftcirkulation och ljus insläpp i odlingen, ger snabbare upptorkning.
1. Fyll tanken med ¾ vatten, starta omrörningen. 2. Ta bort sil i manluckan eller tillför via preparat injektor om vattenflödet är tillräckligt högt så att klumpar inte bildas. 3. Fyll på med Regalis Plus. 4. Sätt tillbaka silen i manluckan om påfyllning gjorts här. 5. Fyll resterande ¼ vatten i tanken. Låt omrörningen vara på. Blandbarhet Regalis Plus kan blandas med Candit, Delan WG, Scala, Signum. Blanda inte med ett flytande gödselmedel som innehåller calcium (Ca), 2-3 dagars uppehåll rekommenderas. Regalis Plus har ingen direkt effekt på svamp, insekter eller bakterier och därför är utvecklandet av resistens inte relevant. Där är inga bevis och ingen risk för att växter ändrar sin reaktion mot växtreglerande medel över tiden. Sprutteknik Regalis Plus ska tillföras med en spruta avsedd för fruktodlingar. Sprutan ska vara kontrollerad och kalibrerad enligt gällande lagstiftning. Kontrollera alltid att sprutan är ren före användning, om så inte är fallet rengör sprutan enligt rekommendationer för de tidigare an-vända produkterna. Rengör sprutan efter användning. Regalis Plus är avsedd för att användas med vattenmängder om 200-1500 l/ha. Volymvikt: 0,83-0,90 kg/liter Förvaring Ha god ventilation av lager och utrymmen där produkten hanteras. Lagra i ett låst, torrt och frostfritt utrymme, åtskilt från livsmedel och foder. Skydda från hetta och solljus.
  • GHS-07 - GHS-07

Information om grödor och skadegörare

Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Tillväxtreglerare
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Tillväxtreglerare
Top