Registrering för nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med vår gratistjänst.

Om du är anmäld får du regelbunden information till oss om aktuella ämnen.

Kom ihåg: Klicka på länken i bekräftelsemejlet när du har skrivit in dina uppgifter!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad!

BASF vill gärna fortsätta ha kontakt med dig efter att EU:s nya dataskyddslag träder i kraft den 25 maj 2018. Vi vill fortsätta informera, ge dig kommentarer och tips om odling, rekommendationer om våra produkter, ny utveckling, trender, kampanjer och evenemang. Vi hoppas att du litar på oss och ger ditt samtycke till att vi fortsätter kontakta och informera dig.

Personuppgifter

Eftersom våra nyhetsbrev innehåller lokal information behöver vi veta ditt postnummer och i vilken ort du bor.

Information med post:

Samtycke till samtal eller sms på mobiltelefon

Jag vill gärna ha information om

regional rådgivning.
Evenemang Tooltip for events.
Produkter & Tjänster Tooltip for products & services.
Nyheter från fälten

Tooltip for field news.

Agro marknad nyheter

Tooltip for market news.

Pressmeddelanden

Tooltip for press releases.

Hållbarhet

Tooltip for sustainability news:

Huvudsaklig anställning

Information om datasäkerhet för Kunder, intressenter och distributionspartner till BASF

Dataskydd och datasäkerhet har största prioritet för BASF (nedan kallad "vi" eller"oss"). Detta innebär så klart också en hög nivå av öppenhet och transparens. För att säkerställa en hög nivå av transparens, följer här information om hur vi behandlar personuppgifter om kontaktpersoner hos våra kunder, intresserade parter eller distributionspartner (nedan kallad "våra kontaktpersoner"). Självklart behandlar vi personuppgifter helt i enlighet med gällande bestämmelser och lagar om skydd av personuppgifter.

Vem är det som ansvarar för databehandling och vem är uppgiftsskyddsombudet

The individual responsible for data processing is

BASF AB

Haraldsgatan 5 Box

7144 402 33 Gothenburg

Sweden

Vårt uppgiftsskyddsombud Lilly-Ann Berndtsson, Human Resources, kan du kontakta under:

Telefonnummer: +46 31 639-848

E-post: lilly-ann.berndtsson@basf.com

Adress: BASF AB, Haraldsgatan 5 Box, 7144 402 33 Gothenburg

Vilka uppgiftskategorier använder vi och var kommer de ifrån?

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

 Kontaktuppgifter om våra kontaktpersoner (namn och efternamn; adress och telefonnummer, mobilnummer, faxnummer och e-postadress);

 Övriga upplysningar som är nödvändiga för att kunna fullfölja avtalsförhållanden eller genomföra ett projekt med våra kunder och distributionspartner (till exempel betalningsuppgifter, orderdetaljer mm.);

 Övriga upplysningar som är nödvändiga för att genomföra förfrågningar från våra kontaktpersoner eller för att entydigt kunna identifiera våra kontaktpersoner i våra system.

Vi samlar in personliga uppgifter om våra kontaktpersoner, direkt från våra kontaktpersoner eller från våra kunder eller distributionspartner när de utför sina uppgifter enligt vårt kontraktsförhållande.

Dessutom behandlar vi personuppgifter som vi har förvärvat från offentliga källor på ett lämpligt sätt.

För vilka ändamål och på vilken rättslig grund behandlas data?

Vi behandlar personuppgifter från våra kontaktpersoner enligt bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (GDPR), liksom alla andra tillämpliga lagar ([..]).

Databehandling tjänar följande syften:

 Kommunicera med våra kontaktpersoner angående produkter, tjänster och projekt (som att regelbundet distribuera information och nyhetsbrev);

 Att verkställa förfrågningar från våra kontaktpersoner, kunder, intressenter eller distributionspartner;

 Planera, genomföra eller administrera vårt (affärs-)förhållande med våra kunder, distributionspartner, intresserade parter eller våra kontaktpersoner, t. ex. att behandla order, för bokföringsändamål, genomföra leveranser och organisera transporter;

 Utföra kundundersökningar, marknadsföringskampanjer, marknadsanalyser, lotterier, tävlingar eller liknande åtgärder eller event;

 Underhålla och skydda säkerheten för våra produkter och tjänster och även säkerheten och funktionalitet av våra webbsidor undvika och upptäcka säkerhetsrisker, bedrägliga aktiviteter eller andra brott eller skadliga handlingar.

 Underhålla och skydda säkerheten hos våra plattformar och anläggningar (t. ex. utföra åtkomstkontroll, utfärda tillfälliga tillträdesbehörigheter);

 Överensstämmelse med lagkrav (t. ex. överensstämmelse med finansiella eller kommersiella lagringsskyldigheter; förhindra penningtvätt eller ekonomiskt brott)

 Lösa tvister och rättegångar, etablering, utöva eller försvara sig mot åtal eller tvister, verkställande av befintliga avtal och kontrakt.

En behandling av ovan nämnda datakategorier är nödvändig för att uppnå dessa syften.

Om inte annat uttryckligen anges, är den rättsliga grunden för bearbetningen artikel 6 avsnitt 1 a och 1 b.

Dessutom får vi också ett uttryckligt godkännande från våra kontaktpersoner att samla in personuppgifter enligt artikel 6 avsnitt 1 a av EU:s dataskyddsbestämmelser.

Om vi har för avsikt att behandla personuppgifter från våra kontaktpersoner för något annat syfte än ovan nämnda kommer vi att informera våra kontaktpersoner om detta innan en sådan behandling sker.

Till vem överförs personuppgifter?

Inom vårt företag är det bara personer och organ som behöver personuppgifter från våra kontaktpersoner för att uppfylla ovan nämnda syften, som kommer att få tillgång till sådana uppgifter.

Inom vår företagsgrupp tillhandahålls personuppgifter av våra kontaktpersoner till specifika företag inom koncernen om de utför nyckeluppgifter för medlemmar eller närstående inom företagsgruppen eller utföra företagsfunktioner på grundval av organisationsstrukturen eller om nödvändigt för att uppfylla ovan nämnda syften.

Vi kan överföra personuppgifter från Våra Kontaktpersoner till tillsynsmyndigheter, domstolar eller skiljenämnd i den mån det är nödvändigt för att säkerställa att gällande lag följs eller för att utöva, hävda eller försvara lagliga rättigheter om det är lagligt tillåtet.

Vi arbetar också med tjänsteleverantörer för att uppfylla ovan nämnda syften. Vi arbetar också med tjänsteleverantörer för att uppfylla ovan nämnda syften. Dessa tjänsteleverantörer behandlar personuppgifter av våra kontaktpersoner i vårt namn och enbart enligt våra instruktioner. De är enligt kontrakt skyldiga att följa gällande dataskyddsföreskrifter. De är enligt kontrakt skyldiga att följa gällande dataskyddsföreskrifter.

I vissa fall lämnar vi personuppgifter till tjänsteleverantörer eller våra koncernföretag utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("tredjepartsland"), där ett tillräckligt hög uppgiftskyddsnivå inte garanteras av gällande lagar. I sådana fall vidtar vi lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifterna av våra kontaktpersoner och att säkerställa en adekvat nivå av dataskydd. Därför avslöjar vi personuppgifter om våra kontaktpersoner till mottagare utanför vår företagsgrupp som är lokaliserade i ett tredjepartsland, endast om dessa mottagare har ingått EU:s standardavtalsklausuler med oss eller om dessa mottagare har infört och följer bindande företagsregler.

Ytterligare information samt en kopia av vidtagna åtgärder kan erhållas från ovan nämnda kontakter.

Hur länge sparar vi personuppgifter om våra kontaktpersoner?

Om det inte uttryckligen anges annat (t. ex. i en särskild samtycksformulär) tar vi bort eller blockerar personuppgifter från våra kontaktpersoner så snart de inte längre behövs för ovan angivna syften, om inte borttagning eller blockering skulle bryta mot våra lagliga skyldigheter att tillhandahålla och bevara register (t. ex. behållningsperioder som föreskrivs i handels- eller skattelagstiftning).

Vilka dataskyddsrättigheter kan hävdas av berörda parter?

Våra kontaktpersoner kan begära information om de personuppgifter vi lagrar och behandlar angående hen på ovanstående adress. Dessutom kan våra kontaktpersoner under särskilda omständigheter kräva korrigering eller radering av personuppgifterna om hen. De kan också ha rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter samt ha rätt till offentliggörande (att de lämnas ut) av de uppgifter som tillhandahålls av dem i ett strukturerat, brukligt och maskinläsbart format.

Rätt till invändning

Om behandlingen är baserad på samtycke, har våra kontaktpersoner rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter som är relaterade till hen när som helst. Om vi behandlar personuppgifter från våra kontaktpersoner för att skydda våra legitima intressen kan våra kontaktpersoner när som helst göra invändningar mot bearbetningen av skäl som härrör från hens specifika situation. Vid invändningar kommer vi sluta behandla personuppgifter hos respektive registrerade om vi inte kan tillhandahålla tvingande skäl som råder över intressena, rättigheter och friheter hos våra kontaktpersoner eller bevisa att behandlingen tjänar upprättandet, utövandet, försvaret av rättsliga krav eller tvister.

Var kan klagomål lämnas in?

Oavsett om vilka rättsmedel enligt förvaltningsrätt eller andra rättsliga medel är möjliga, har våra kontaktpersoner rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, särskilt i den medlemsstat där hen är bosatt eller där den påstådda överträdelsen ägde rum, om våra kontaktpersoner anser att behandlingen av personuppgifter som är relaterade till hen, strider mot EU: s allmänna dataskyddsförordning.

Den tillsynsmyndighet som klagomålet lämnas in till skall informera klaganden om situationen och resultatet av klagomålet, inklusive möjligheten till rättsmedel i enlighet med artikel 78 i EU: s allmänna dataskyddsförordning.

Efter inlämning får du ett e-mail för att bekräfta din registrering.

* Dessa fält är obligatoriska

Top