BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Kontakt

Cantus

Fungicider

Cantus är ett systemiskt svampmedel mot svampsjukdomar i raps och rybs. Den aktiva substansen Boscalid är en SDHI.

Mot svampangrepp i odlingar av raps och rybs.
Behandling får ske senast vid full blom (stadie 65).
All annan användning är otillåten.

Fördelar

- Bekämpar bomullsmögel, alternaria och gråmögel

- AgCelence effekt – mindre känslig för torka och stress i plantan

- Säkrar en lång inlagringsperiod, som ger hög skörd

- Jämn avmognad, som ger dig ett mindre spill

- Flexibel behandlingstid, från begynnande blomning till full blom

Generell information

Namn Cantus
Formulering WG
Innehåll Vattendispergerbart granulat, 50% Boscalid
Etikett 2017.10.12_Cantus_reg.nr.4872-label
Säkerhetsblad SDS_Cantus
Cantus är ett systemiskt svampmedel som innehåller den aktiva substansen Boscalid, för användning mot svampsjukdomar i raps och rybs. Boscalid skiljer sig från både strobiluriner och de flesta andra svampmedlen i såväl verkningssätt och var i svampens livscykel den angriper. Bos-calid påverkar cellandningen (Complex II), som kontrollerar nyckelfunktionerna i cellens membran samtidigt hindras all tillväxt av skadesvampen. Cantus påverkar svampen strax efter infektion har skett, sporspridning och vidare tillväxt av svampen förhindras. Cantus förhindrar även utveckling av mycel och sporer på de flesta svampsjukdomar som den är verksam mot. Cantus är både systemisk och translaminär, transporteras med saftström-marna uppåt i växten och från bladets ovansida till undersidan. Detta gör att de delar av växten som inte träffas av sprutvätskan kommer att skyddas genom systemiska och translaminära effekten efter behandling.
Tillredning Fyll halva spruttanken till 3/4 delar med rent vatten och starta omrörningen, tillsätt därefter uppvägd mängd Cantus försiktigt ned i spruttanken/preparat påfyllare och resterande mängd vatten fylls på. Sprutvätskan sprutas ut direkt efter beredning, omrörningen bör vara igång under hela sprutarbetet. Vattenmängd Oljeväxter 250 – 400 l/ha, den högre vattenmängden vid stor bladmassa och när en god nedträngning behövs. Blandbarhet Cantus är blandbart med de flesta ogräs-, insekts- och svampmedel som finns på svensk marknad. Läs alltid etiketterna före blandning. Cantus kan blandas med formulerade bor, magnesium och mangan produkter. Regnfast Cantus är regnfast två timmar efter behandling. Förvaring Cantus skall lagras i frostfritt utrymme i obruten och oskadad förpackning.
Resistens Det finns ingen korsresistens till andra produktgrupper av svampmedel, det gör att svampar som uppnått resistens mot andra produkter kan bekämpas med Cantus. Cantus aktiva substans, Boscalid, tillhör FRAC grupp 7, SDHI-preparat.
  • GHS-09 - GHS-09
Top