BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Kontakt

Cycocel Plus

Tillvästreglerare

Cycocel Plus är en systemiskt verkande tillväxtregulator som förkortar och förstärker strået och motverkar liggsädesbildning.

För stråförkortning i odlingar av vete, höstrågvete, råg och havre.
För stråförkortning i odlingar av gräs för utsäde.
All annan användning är otillåten.

Fördelar

  • Minskar risken för liggsäd
  • Snabb och problemfri tröskning
  • Lägre omkostnader för diesel och torkning
  • Bättre spannmålskvalitet
  • Förkortar och förstärker strået

Generell information

Namn Cycocel Plus
Formulering SL
Innehåll 460.0 g/l Klormekvatklorid
Etikett 2017.09_Cycocel_Plus_SE
Säkerhetsblad 2017.09_Cycocel_Plus_SDS_SE
Cycocel Plus är en systemiskt verkande tillväxtregulator för användning i råg, höstrågvete, höstvete, vårvete, havre och gräsfrö till utsäde. Cycocel Plus förkortar och förstärker strået och motverkar därigenom liggsädesbildning. Förbättrad rotutveckling och en rikligare bestockning kan erhållas. Förkortat strå och minskad liggsädesbildning ger lättare skördearbete, minskade torkningskostnader, högre falltal och bättre skördeutbyte. Cycocel Plus bör framför allt användas i välgödslade, kraftigt utvecklade bestånd. Den försvagning av strået, som ökad kvävegödsling ger, motverkas av Cycocel Plus. Användning i svagt gödslade, dåligt utvecklade be-stånd eller på torkkänsliga jordar ger sällan positivt resultat. Observera! Liksom vid ogräsbekämpning ger Cycocel-behandling bäst effekt vid varmt och fuktigt väder. Spruta ej omedelbart efter kraftig blåst, då grödans vaxskikt kan vara skadat.
Tillredning Spruttanken fylls till hälften med vatten, varefter Cycocel Plus tillsätts under om-rörning och resterande vattenmängd fylls på. Blandbarhet Cycocel Plus kan blandas med ogräs-, svamp- och mikronäringsmedel. Vid blandning med ogräsmedel skall be-handling ske vid den för ogräsbekämpning lämpligaste tidpunkten. Vattenmängd: 200 - 400 l/ha.
  • GHS-05 - GHS-05
  • GHS-06 - GHS-06
  • GHS-09 - GHS-09

Information om grödor och skadegörare

Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Tillväxtreglerare
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Tillväxtreglerare
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Tillväxtreglerare
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Tillväxtreglerare
Top