Comet Pro

Comet Pro är en andra generationens strobilurin med både förebyggande och kurativ effekt mot svampsjukdomar

Comet Pro

Comet Pro är en andra generationens strobilurin med både förebyggande och kurativ effekt mot svampsjukdomar


Fördelar

 • Den starkaste strobilurinen på marknaden
 • Effektiv mot rost, kornets bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka
 • Höjer skörden i stråsäd genom tankblandning med triazoler
 • Ökar skörd och sockerinnehåll i sockerbetor
 • Ger högre skörd och bättre kvalitet i fodermajs
 • Bred registrering (stråsäd, sockerbetor och fodermajs)
 • Ökar grödans stresstolerans (kyla, torka mm)

Detaljer

Generell information

Namn Comet Pro
Formulering EC
Innehåll 200 g/l (19,2% w/w) Pyraclostrobin

Produkttyp

Comet Pro tillhör andra generationens strobiluriner. Den aktiva substansen pyraclostrobin har en translaminär verkan med både förebyggande och kurativ effekt mot svampsjukdomar i stråsäd. Comet Pro tas upp mycket fort av växten redan efter några minuter har preparatet fastlagts på vaxskiktet och trängt in i bladet (translaminär verkan). Den snabba upptagningen av Comet Pro säkerställer en långtidseffekt och minimal förlust av den aktiva substansen i form av avtvättning (regnfasthet) och avdunstning. Comet Pro blockerar svampens cellandning och energiförsörjning som i sin tur påverkar andra vitala funktioner i svampen. Comet Pro fördelas effektivt i plantan och därigenom skyddas både gamla blad och nytillväxta delar av plantan. Det gör att Comet Pro finns på de delar av plantan där infektion uppstår eller uppstått. Detta säkerställer effekten och bidrar till höga merskördar. Comet Pro har en långtidseffekt på 3-5 veckor beroende på dos, svamptryck, väderlek, sortkänslighet, utvecklings-stadium på gröda och angreppsgrad av eventuell svamp. När stråsäden be-handlas förebyggande med Comet Pro får man ett mycket fullgott skydd mot etablering av förekommande svampsjukdomar genom att förhindra sporgroning och etablering av hyfer. Vid behandling på etablerat svampangrepp förhindrar Comet Pro ytterliggare spridning av svampen men redan uppkomna skador kan inte tillbakabildas. Comet Pro är mycket selektiv i spannmål och bör inte ge behandlingsskador på gröda under normala behandlingsbetingelser. Behandla dock inte vid extrema väderleksbetingelser som höga temperaturer, torka eller vid intensivt solsken.

Användning

Sprutteknik Det är viktigt att sprutvätskan fördelas jämnt och att hela grödan täcks. I kraftiga grödor bör därför full dosering plus högsta vattenmängd användas för att uppnå bästa effekt. Tillredning Fyll tanken till hälften med vatten. Tillsätt Comet Pro + blandningspartner under omrörning samtidigt som tanken fylls med vatten. Omrörningen i tanken bör vara igång vid transport till fältet samt under utsprutningen. Blandbarhet Blandbarhet har inte testats enligt standardmetoder. Comet Pro är enligt lab-tester fysiskt och kemiskt blandbart med Flexity SC (använd skumdämpare), Cycocel Plus, Cerone, Terpal (vid blandning med Terpal sänk Terpaldosen), Moddus M, Starane 180 EC, Starane XL, Hussar WG, Primus 50 SC, Steward 30 WG. Comet Pro är enligt fältförsök blandbart med Proline 250 EC, Armure, Stereo 312,5 EC, Barclay Bolt XL. Vid blandning av två eller fler komponenter starta alltid med de fasta formuleringarna, i följande ordning, WG, WP, SG, SP. Tillsätt därefter eventuella flytande formuleringar, först vattenbaserade, i ordningen, SC, CS, SL. Därefter formuleringar baserade på lösningsmedel, i ordningen, SE, EW, EO, EC, OD, DC, ME. Den första produkten ska alltid vara fullt upplöst innan nästa produkt tillsätts. Vattenmängd 100 – 400 l/ha. Regnfasthet Comet Pro är regnfast en 1/2 timme efter behandling. Lagring Comet Pro skall lagras i utrymmen med mer än 5°C i oöppnade originaldunkar skyddat från solsken och andra värmekällor.

Resistens

Comet Pro tillhör Qol-fungiciderna, FRAC kod 11, och betraktas ha en hög risk för att utveckla resistens. Resistens är känd hos t.ex. vetets svartpricksjuka och mjöldagg. För att undvika uppbyggnad av resistens bör Comet Pro i spannmål blandas med en produkt med annat verkningssätt, t.ex. triazoler. Använd inte Comet Pro mer än två gånger per säsong i spannmål. Tidig behandling vid lågt infektions-tryck minskar risk för resistensbildning. Använd doser (gäller både strobilurin och blandningspartner) som ger en effektiv bekämpning. Då det inte är möjligt att förutsäga den risk som föreligger för resistensutveckling pga. grödval, behandlingbetingelser och möjligheter till påverkan frånskriver sig BASF från ansvaret om eventuella skador till följd av resistensutveckling.

Toxiska ikoner

 • GHS-07 - GHS-07
 • GHS-08 - GHS-08
 • GHS-09 - GHS-09

Generell information

Namn Comet Pro
Formulering EC
Innehåll 200 g/l (19,2% w/w) Pyraclostrobin

Produkttyp

Comet Pro tillhör andra generationens strobiluriner. Den aktiva substansen pyraclostrobin har en translaminär verkan med både förebyggande och kurativ effekt mot svampsjukdomar i stråsäd. Comet Pro tas upp mycket fort av växten redan efter några minuter har preparatet fastlagts på vaxskiktet och trängt in i bladet (translaminär verkan). Den snabba upptagningen av Comet Pro säkerställer en långtidseffekt och minimal förlust av den aktiva substansen i form av avtvättning (regnfasthet) och avdunstning. Comet Pro blockerar svampens cellandning och energiförsörjning som i sin tur påverkar andra vitala funktioner i svampen. Comet Pro fördelas effektivt i plantan och därigenom skyddas både gamla blad och nytillväxta delar av plantan. Det gör att Comet Pro finns på de delar av plantan där infektion uppstår eller uppstått. Detta säkerställer effekten och bidrar till höga merskördar. Comet Pro har en långtidseffekt på 3-5 veckor beroende på dos, svamptryck, väderlek, sortkänslighet, utvecklings-stadium på gröda och angreppsgrad av eventuell svamp. När stråsäden be-handlas förebyggande med Comet Pro får man ett mycket fullgott skydd mot etablering av förekommande svampsjukdomar genom att förhindra sporgroning och etablering av hyfer. Vid behandling på etablerat svampangrepp förhindrar Comet Pro ytterliggare spridning av svampen men redan uppkomna skador kan inte tillbakabildas. Comet Pro är mycket selektiv i spannmål och bör inte ge behandlingsskador på gröda under normala behandlingsbetingelser. Behandla dock inte vid extrema väderleksbetingelser som höga temperaturer, torka eller vid intensivt solsken.

Användning

Sprutteknik Det är viktigt att sprutvätskan fördelas jämnt och att hela grödan täcks. I kraftiga grödor bör därför full dosering plus högsta vattenmängd användas för att uppnå bästa effekt. Tillredning Fyll tanken till hälften med vatten. Tillsätt Comet Pro + blandningspartner under omrörning samtidigt som tanken fylls med vatten. Omrörningen i tanken bör vara igång vid transport till fältet samt under utsprutningen. Blandbarhet Blandbarhet har inte testats enligt standardmetoder. Comet Pro är enligt lab-tester fysiskt och kemiskt blandbart med Flexity SC (använd skumdämpare), Cycocel Plus, Cerone, Terpal (vid blandning med Terpal sänk Terpaldosen), Moddus M, Starane 180 EC, Starane XL, Hussar WG, Primus 50 SC, Steward 30 WG. Comet Pro är enligt fältförsök blandbart med Proline 250 EC, Armure, Stereo 312,5 EC, Barclay Bolt XL. Vid blandning av två eller fler komponenter starta alltid med de fasta formuleringarna, i följande ordning, WG, WP, SG, SP. Tillsätt därefter eventuella flytande formuleringar, först vattenbaserade, i ordningen, SC, CS, SL. Därefter formuleringar baserade på lösningsmedel, i ordningen, SE, EW, EO, EC, OD, DC, ME. Den första produkten ska alltid vara fullt upplöst innan nästa produkt tillsätts. Vattenmängd 100 – 400 l/ha. Regnfasthet Comet Pro är regnfast en 1/2 timme efter behandling. Lagring Comet Pro skall lagras i utrymmen med mer än 5°C i oöppnade originaldunkar skyddat från solsken och andra värmekällor.

Resistens

Comet Pro tillhör Qol-fungiciderna, FRAC kod 11, och betraktas ha en hög risk för att utveckla resistens. Resistens är känd hos t.ex. vetets svartpricksjuka och mjöldagg. För att undvika uppbyggnad av resistens bör Comet Pro i spannmål blandas med en produkt med annat verkningssätt, t.ex. triazoler. Använd inte Comet Pro mer än två gånger per säsong i spannmål. Tidig behandling vid lågt infektions-tryck minskar risk för resistensbildning. Använd doser (gäller både strobilurin och blandningspartner) som ger en effektiv bekämpning. Då det inte är möjligt att förutsäga den risk som föreligger för resistensutveckling pga. grödval, behandlingbetingelser och möjligheter till påverkan frånskriver sig BASF från ansvaret om eventuella skador till följd av resistensutveckling.

Toxiska ikoner

 • GHS-07 - GHS-07
 • GHS-08 - GHS-08
 • GHS-09 - GHS-09
Top