Clearfield®

Clearfield® är ett nytt innovativt koncept som ger utmärkt effekt, flexibilitet och tidsbesparing för din ogräskontroll.

Clearfields produktionssystem, med produkten Cleravo®, introduceras nu i Sverige för att hjälpa lantbrukarna att förbättra sin rapsodling och därmed sin frö- och oljeskörd.

Fordelär

 • Erbjuder en ny lösning för bekämpning av ogräs
 • Cleravo® + Dash®
 • Ogräs som kontrolleras effektivt på våren i höstraps
 • Cleravo® användning i våroljeväxter, BBCH 10–18
 • Använd Cleravo® på det mest effektiva sättet

Utveckling av ny herbicid

Det är allt svårare att utveckla en ny herbicid och ännu svårare att utveckla en med ett nytt verkningssätt. Idag måste cirka 500 000 substanser screenas för att upptäcka en potentiell herbicid jämfört med en per 500 substanser som screenades på 1940-talet. Med tanke på svårigheten att utveckla nya herbicider, kan det vara bättre att utöka användningen av befintliga herbicider, som har ett brett ogräskontrollspektrum och en god miljöprofil, via hybridteknik, genetiskt förändra tolerans i en gröda, t.ex. oljeväxter.

Clearfields produktionssystem erbjuder en kombination av en innovativ ogräskontroll och högkvalitativt frö från ett flertal förädlare, t. ex. BASF, Dekalb, KWS och Rapool. Detta hjälper lantbrukarna från sådd till skörd, inte bara för att kontrollera svåra ogräs utan också till en bättre omsättbar kvalitet på skörden.

Utveckling av sorter

Utvecklingen av sorter baseras på traditionella förädlingstekniker och endast specifika sorter med tolerans för denna herbicid kan användas som en del av Clearfield®-systemet.

Clearfield®-systemet möjliggör användningen av herbiciden Cleravo® (kvinmerak + imazamox) som ger en mycket god ogräsbekämpning i raps. Den aktiva beståndsdelen imazamox tas huvudsakligen upp via bladen och kvinmerak via både blad och rot. Mixen av dessa aktiva substanser gör att Cleravo® kan appliceras under både fuktiga och torra klimatförhållanden, men för att ha den bästa effekten från båda substanserna rekommenderas en viss luftfuktighet vid appliceringen.

Avancerat upptagningssystem i Cleravo® - Cleravo® + Dash®

Cleravo® + Dash®

Cleravo® användning i höstraps på våren, BBCH 30–50

Behandlingstidpunkt är från att temperaturen är >5˚C och när frostrisken har avtagit, behandlingen måste ske så fort tillväxten kommit igång eller kort därefter. Se till att behandlingen sker innan rapsbladen har vuxit sig för stora och täcker ogräsen. Effekten på korsblommiga vår-groende ogräs är väldigt god (vid 2 - 4 bladstadiet på ogräset). I de fall där andra höstgroende ogräs, som redan blivit för stora kommer effekten att, beroende på arten, minskas. En hämning av ogräset kommer att ges i de flesta fallen. En tank-blandningspartner kan krävas där ogräset har överskridit det rekommenderade växtstadiet.

Använd inte annan ALS (acetolaktat-syntes) produkt på hösten, för att minska risken för resistens.

Ogräs som kontrolleras effektivt på våren i höstraps

Cleravo® användning i våroljeväxter, BBCH 10–1834

Cleravo® kontrollerar svåra våroljeväxt-ogräs säkert, och tidsflexibiliteten är densamma som för höstrapsanvändning. Den senare behandlingstidpunkten (BBCH 18) endast om det finns kvickrot och endast i full dos.

Samma sak som i höstraps, se till att behandlingen sker innan rapsbladen har vuxit sig för stora och täcker ogräsen, så att Cleravo® träffar ogräsen.

Imazamox-toleransen säkerställer att själva Clearfield® rapsen inte skadas, men att ev. spillraps av icke Clearfieldsort kontrolleras. Cleravo® ska under inga omständigheter appliceras på en rapsgröda som är icke-Clearfield®.

På grund av det breda behandlingsfönstret och effekten på en bred gräs- och örtogräsflora, kan Clearfield® ge färre överfarter på fältet och därmed färre timmar på sprutan.

 • Cleravo har god effekt mot problemogräs i våroljeväxter
 • Brett behandlingsfönster, från 1-8 blad på rapsen
 • Sen behandling, endast vid behandling mot kvickrot och endast full dos
 • Cleravo måste träffa ogräet för optimal effekt

Använd Cleravo® på det mest effektiva sättet

Behandlingen ska göras i två- till fyr-blads-stadiet på ogräset för optimal effekt, innan rapsbladen har blivit för stora så de täcker ogräsen. Spillsäd kontrolleras bäst innan det utvecklat fyra riktiga blad. Cleravos flexibla behandlingstidpunkt gör det möjligt att kombinera med andra produkter som rekommenderas vid samma behandlingstidpunkt.

Oljeväxter kan etableras i olika jordbearbetningssystem, som efter plöjning eller reducerad jordbearbetning, typ ”Heva”.

Clearfield® - ALS tolerans

Oavsett bearbetningssystem är Cleravo® den perfekta lösningen. Denna produkt är mindre beroende av såbäddsberedningen och garanterar en bra gräs- och örtgräskontroll även under ogynnsamma omständigheter.

Den rekommenderade dosen för Cleravo® är 1 liter/ha i 150 - 200 liter/ha vatten tillsammans med Dash® 1,0 liter/ha, både till höstraps och våroljeväxter, för behandling på våren.

Dash® ökar ogräskontrollen och ska alltid tillsättas till Cleravo. Effekten av behandlingen är synlig från två veckor efter applicering.

Cleravo® tas upp via bladen och till viss del via rötterna och fördelas i växten. Jordfuktighet krävs för effektiv bekämpning av ogräs genom rotupptag. Ogräsen skall vara i god tillväxt och temperaturen över 5°C, för att få en god effekt vid behandlingstillfället.

Det breda behandlingsfönstret ger möjlighet att tankblanda med fungicider, insekticider och vid behov gräsherbicider. Blandning med bladgödslingsmedel är inte alltid utan problem.

God praxis för kontroll av spilloljeväxter (både Clearfield® & icke-Clearfield®)

Det är av vikt att man håller efter spillrapsen för att inte öka risken för växtföljdsjukdomar.

Här följer några goda råd.

Vid skörd

 • Reducera spill från tröskan
 • Reducera förflyttning av frön till andra fält

Efter skörd

 • Reducera spill från tröskan
 • Reducera förflyttning av frön till andra fält

Kontroll av Clearfield® spillraps i efterföljande grödor

Herbicider i efterföljande gröda:

 • ALS herbicider ger otillräcklig kontroll
 • Icke ALS herbicider (inte-grupp B) behövs, t.ex. 2,4-D, DFF, MCPA, bentazon. Kontroll av Clearfield® spillraps i sockerbetor med kombinationer av metamitron, fenmedifam och etofumesat.
 • Se till att kontrollera (Clearfield®) spillraps i hela din växtföljd.

Efterföljande grödor till Clearfield® raps – år 1= ev. omsådd efter behandling

Cleravo® i höstraps och våroljeväxter – endast för behandling på våren!

Clearfield höstraps/våroljeväxte - vårbehandling med Cleravo®

År 1 VårÅr 1 HøstÅr 2 VårÅr 2 HøstÅr 3 Vår
Ärtor
Åkerböna
Clearfield vårraps*
Höstvete
Höstkorn
Höstråg
Höstrågvete
Clearfield höstraps1
Vårvete
Vårkorn
Havre
Majs
Ärtor
Åkerböna
Clearfield Vårraps*
Höstvete
Höstkorn
Höstråg
Höstrågvete
Clearfield höstraps*
Vårvete
Vårkorn
Havre
Majs
Ärtor
Åkerböna
Sockerbetor
Lin
Vårraps/rybs*
Clearfield Vårraps*

* inte ok enligt "Good Agricultural Practice"

År 1 Vår = Vid ev. omsådd efter Cleravo behandling på våren - gäller även vid ev. omsådd av. våroljeväxter.

Faktorer som kan förlänga intervallet är

 • Jord-ph lägre än 6.2
 • Extremt låg markfukt (50% av normal eller lägre)

För ytterligare råd och information, kontakta din lokala BASF-försäljare.

Top